การบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม (Creative Innovation Thinking)” โดย ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตเดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , ,