ปาฐกถาพิเศษ “งานวิจัยใช้ได้จริง” โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประจําปี 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Presentation ประกอบการบรรยาย http://nectec.or.th/ace2014/images/pdf/NECTEC-ACE2014.pdf

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,