ในแต่ละปีเกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์สูงถึง 1.4 ล้านตัน โดยเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เอง 7 แสนตัน อีก 7 แสนตัน เป็นความต้องการซื้อ-แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่ทุกภาคส่วนสามารถผลิตได้เพียง 4.6 แสนตัน ยังขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอีก 2.4 แสนตัน เกษตรกรบางส่วนจึงยังต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เอง การเก็บเมล็ดพันธุ์เอง หากไม่ได้มีการคัดเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการปะปนของข้าววัชพืช เช่น ข้าวหาง ข้าวดีด ข้าวแดง ซึ่งข้าวคุณภาพต่ำเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวอย่างมาก

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่เพียงพอ นอกจากเพิ่มโอกาสชาวนาไทยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากทุกเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไถแล้ว ข้าวคุณภาพดี ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความแข็งแกร่งให้ข้าวไทยยืนหยัดได้ในเวทีโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,