การวิจัยรูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

การเสวนาเรื่อง การวิจัยรูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.45 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา” ขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูผู้สอน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) ในการเรียนรู้ โดยรับทุนสนับสนุนการทำโครงการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในการเสวนาครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะผู้วิจัย และคณะครูผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการฯ ในหลากหลายรูปแบบ เนื้อหา และบริบทที่แตกต่างกัน

โดยผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาครั้งนี้ จะได้ทราบถึงแนวทาง วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทำงานวิจัยในชั้นเรียน ที่จะนำเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) ไปพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และ ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านประสบการณ์จริงของคณะผู้วิจัย และคณะครูผู้ร่วมทำงานวิจัย อันจะเป็นแนวทางในการนำเครื่องมือไอซีทีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนในศตวรรษที่ 21 ต่อไปตอนที่ 1/2

ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,