มันสำปะหลังเป็นพืชไร่ที่สำคัญของประเทศไทย ช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่าปีละหนึ่งแสนล้านบาท ปัจจุบันปริมาณความต้องการมันสำปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การขยายพื้นที่เพาะปลูกก็ไม่สามารถทำได้ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกร และนักวิจัยไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,