การคิด ทำ และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การผลิต จนถึงการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่านั้น คือ การปรุงสิ่งธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ เป็นการปรับสิ่งที่คุ้นเคย ให้แตกต่างแต่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแปรสิ่งที่มีอยู่ ให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นการทำให้พืชเกษตรอย่างมันสำปะหลังกลายเป็นพลังหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ

 

Tags: , , , , , , , ,