สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ศาสตรจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,