การสัมมนาเรื่อง สถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในประเทศไทย และการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน (Saline water intrusion status in Thailand and desalination technology for water sustainability) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปัจจุบันแนวโน้มการขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น หรือเกิดจากปัญหาภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อน เกิดการละลายของภูเขาน้ำแข็งและทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำจืดทั้งบนผิวดินและใต้ดิน ในประเทศไทยปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เป็นปัญหาที่พบมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปี การสัมมนาในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงสถานการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็ม ความพร้อมของประเทศไทยในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล รวมถึงงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ำ และใช้พลังงานน้อยลงสถานการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็มในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
โดย ดร.รอยล จิตรดอน


เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis)
โดย คุณอเนก เวชพันธุ์ และคุณศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา


การแยกเกลือออกจากน้ำด้วยกระบวนการดูดซับไฟฟ้าร่วมกับกระบวนลดความกระด้าง
โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี


นาโนเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
โดย ดร.วรายุทธ สะโจมแสง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,