การเสวนาเรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ: จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต (Emerging and re-emerging diseases: from experiences towards the future preparedness) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ มิติ และสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโรคติดต่อ ความจำเป็นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างจริงจัง และทันเหตุการณ์ จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ทั้งด้านการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรคจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย สวทช. โดยโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ มีบทบาทในการสนับสนุน ให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกที่เป็นรากฐานสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และบริหาร จัดการ เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ ทั้งในมนุษย์และสัตว์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัย ที่มีลำดับความสำคัญสูง และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประสานความร่วมมือกับพันธมิตร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำให้กับประเทศต่อไปถอดประสบการณ์การรับมือต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จากอดีตถึงปัจจุบัน
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล


ถอดประสบการณ์การรับมือต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จากอดีตถึงปัจจุบัน
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข


แนวทางพัฒนาการรักษาโรคอุบัติซ้ำ: โรคมือ เท้า ปาก EV71
คุณสมใจ สมบัตินิมิตสกุล
สภากาชาดไทย


แนวทางพัฒนาการรักษาโรคอุบัติซ้ำ: โรคมือ เท้า ปาก EV71
นพ.ดร.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Lab Network)
ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล


เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Lab Network)
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,