การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องประชุม CC-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2547 และข่าวแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับว่า คนไทยยังขาดการตระหนักถึงการป้องกัน และขาดความรู้ที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพครูนักเรียน ให้เข้าใจสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รวมถึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โรงเรียน ตชด. หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ให้เข้าใจสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิด

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการคัดเลือกและนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชีวิต ป้องกัน เผชิญ รับมือกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์ตอนที่ 1/6


ตอนที่ 2/6


ตอนที่ 3/6


ตอนที่ 4/6


ตอนที่ 5/6


ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,