ประเทศไทยเริ่มตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการขนส่งระบบราง เพื่อแก้ปัญหาจราจร และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากการนำเข้าเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้ามาใช้งานแล้ว องค์ความรู้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และตรวจสอบระบบความปลอดภัยนั้น สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ต่อการให้บริการเดินรถเลย

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัย และสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟ ในขณะวิ่งให้บริการ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ใช้คือ “ยูไอซีห้าหนึ่งแปด” ขึ้น เพื่อใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟ ในโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ โดยจะส่งมอบผลการทดสอบ และประเมินให้บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ระบบการตรวจวัด และชุดอุปกรณ์ตรวจวัด และประเมินความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีการตรวจวัดจากต่างประเทศ ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ประเมินการซ่อมบำรุงรักษาระบบรางในประเทศไทย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับโครงการรถไฟอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,