การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์นั้น ทำได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้ทำการทดลองเอง ก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนใจมากขึ้น และถ้ามีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำด้วยแล้ว ก็เป็นการดี สำหรับผู้ที่สนใจมองหากิจกรรมแบบนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มีคำตอบให้

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดโอกาสให้เด็กลงมือทดลองหรือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างทำกิจกรรม

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุก ควบคู่ไปกับความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม “เรียนรู้เรื่องพืช” กิจกรรม “ท้าประลองคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์รอบตัว” การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กจะมีความหลากหลาย และจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ตามหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการจัดกิจกรรม ได้จากเว็บไซต์โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ที่ http://www.childrensuniversity.in.th/

 

Tags: , , , , , , , , , , ,