การสัมมนาในหัวข้อ “ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การเกษตรในประเทศไทย กำลังถูกผลักดันจากเกษตรที่ปลูกเพื่อจำหน่ายทั่วไป เข้าสู่เกษตรสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนเป็นผลิตเพื่อแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการจำหน่ายที่มีช่องทางการตลาด ที่หลากหลาย ทำให้คนหลากหลายอาชีพผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางการเกษตร โดยนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการบริหารจัดการ และความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากร หรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึง การสร้างช่องทางการตลาด นำไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน

การสัมมนาครั้งนี้ สวทช. ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุม ในด้านแนวคิด แรงบันดาลใจ และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและคืนประโยชน์สู่สังคมช่วงที่ 1/3


ช่วงที่ 2/3


ช่วงที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,