การสัมมนาในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไร..? ให้ได้ (งาน) ให้โดน (ใจ)” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกลาง สำหรับภาคเอกชนในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพ ให้กับผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 เพื่อเน้นคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพ และเรื่องของ career path สร้างแนวคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มคนเป้าหมาย “ฉลาดลึก…และรู้กว้าง” เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคน ต้องต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง สัมภาษณ์งานอย่างไร..? ให้ได้ (งาน) ให้โดน (ใจ)จากสถิติผู้สัมภาษณ์งาน 60% จะตัดสินใจทันทีในช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ว่าจะรับหรือไม่ และส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่ 5 นาทีแรก ของการสัมภาษณ์เพื่อตัดสินใจ เรามาทำให้ 5 นาทีนั้นเป็นนาทีที่เค้าจะรับคุณด้วยการจำลองเหตุการณ์ และคำแนะนำในการรับมือกับคำถามต่างๆช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,