การสัมมนาในหัวข้อ “คนเก่งคนดี บ่มเพาะถูกที่ สร้างคนคุณภาพดี” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ หากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ได้อย่างอเนกอนันต์ การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษในหลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา

ข้อเสนอแนะที่ได้จากจัดเสวนา จะนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทาง หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาผู้มึความสามารถพิเศษ และเตรียมการสำหรับ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านผู้มีความสามารถพิเศษ (Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2561 ต่อไปช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,