เนคเทค สวทช. จัดทำโครงการ “แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์” สร้างงานให้คนในท้องถิ่น โดยเชิญชวน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้างบุคลากรในพื้นที่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรม ทดลองงาน ตลอดจนทำงานในบริษัท

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สามารถสร้างรายได้ของตนเอง ในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างสุขให้คนในท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่

 

Tags: , , , , , , , , , , ,