เป็นที่น่ายินดี ที่คนไทยจะได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยฝีมือนักวิจัยไทย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หรือ เดนตีสแกน 2.0 มากขึ้น ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข ได้จับมือกันส่งเสริมผลักดัน นำนวัตกรรมไทยมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ทีเซล) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย มาใช้งานจริงในกระทรวงสาธารณสุข

การลงนามในครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเครื่องเดนตีสแกน 2.0 เพื่องานทันตกรรมแบบ 3 มิติ ผลงานวิจัยของ สวทช. โดยศูนย์เนคเทค และเอ็มเทค จำนวน 6 เครื่อง นำร่องติดตั้งใช้งานในสถานพยาบาล 6 แห่งในกระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตของ ทีเซล และ วช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ส่งเสริมงานวิจัยสู่สากล

 

Tags: , , , , , , , , , ,