ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ถ้าบุคคลตัวอย่างเหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ฟัง ก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์ และกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีไฟในการทำงานวิจัยต่อไป

สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit หรือ GYSS ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

โครงการ GYSS กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/gyss

 

Tags: , , , , , , , , , ,