นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids หรือสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ พัฒนาการด้านการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง ผลการตรวจร่างกาย และประวัติการใช้ยา โดยมีระบบบัญชีผู้ใช้บริการรายบุคคล เพื่อทดแทนการใช้สมุดบันทึกสุขภาพรูปแบบเดิม

แอปพลิเคชัน Ya&Kids ยังมีระบบการแสดงผล และการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบข้อมูล เช่น เตือนนัดฉีดวัคซีน หรือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมไปถึงข้อมูลความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพเด็ก ที่เรียบเรียงโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 1261

 

Tags: , , , , , , , , , , ,