นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา “จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร ออร์กาโนฟอสเฟต-ออร์กาโนคลอรีน” โดยเลือกใช้แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus cereus (บา-ซิล-ลัส ซีเรี๊ยส) ผสมกับน้ำเปล่า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่น ในนาข้าว สวนผัก และสวนผลไม้ สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพื้นที่เปียกหรือพื้นที่แห้ง และสามารถเติมในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ ตรงบริเวณทางระบายน้ำเข้า

จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่อยู่ในยาฆ่าหญ้า และสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่พบในยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดสารเคมีปนเปื้อนได้ภายใน 15 วัน หลังการฉีดพ่น ปริมาณสารตกค้างลดลง 97% ต่อพื้นที่ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนระบบ มาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างทดสอบ การขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้ปริมาณมาก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,