โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ต้องพลิกกลับกองอยู่เรื่อยๆ เพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ ใช้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งการพลิกกลับกองนั้น ต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช และมูลสัตว์ ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่ อย่าง ฟางข้าว เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักตบชวา ใบไม้

โดยใช้เวลาผลิตเพียง 60 วัน ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตรทุกประการ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกร และขยายผลการใช้ไปในวงกว้าง

 

Tags: , , , , , , , ,