วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สายงานกลยุทธ์องค์กร ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ สก. โดยฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ได้จัด กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อ “หนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวง” ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 3,000 เล่ม เช่น ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ โรงเรียน และหน่วยงานในเครือข่ายมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และห้องสมุดในเครือข่ายของ สวทช. รวมกว่า 1,000 แห่ง

หนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมบทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเขียนโดยนักวิทย์อาสารวม 18 ท่าน เพื่อบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ โดยมีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทำงานสายวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดมุมมอง แรงบันดาลใจ และความประทับใจ ในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

นักวิทย์อาสาที่มาร่วมเขียนบทความทั้งหมด 18 ท่านนี้ มีทั้งอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ นักสื่อสาร ตลอดจนผู้บริหารในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากทั้งภายในและภายนอก สวทช. นักวิทย์ที่ชาว สวทช. รู้จักคุ้นเคย ได้แก่ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.รอยล จิตรดอน ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ดร.เฉลิมพล เกิดมณี คุณธนภัทร ศรีโมรา และคุณพรพิมล ผลินกูล เป็นต้น

บทความที่เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนบอกเล่าถึงพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สำเร็จ บางบทความบอกเล่าถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามผ่านการถวายงานอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะจารึกอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไป

 

Tags: , , , , , , , , ,