อุตสาหกรรมยาง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากของประเทศไทย มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมีมากกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี ในขณะที่การใช้ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศมีมูลค่าเพียงกว่าพันล้านบาทเท่านั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติให้มากขึ้น โดยขยายขนาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างตลาด คือ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้นในประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศจึงได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ และยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางให้ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางระดับประเทศ

ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยางที่มีการใช้งานในประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางให้มี ความครอบคลุมมากขึ้นและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง และวิธีวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นสากลนั้น ประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลหรือหลักการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและป้องกันการใช้ มาตรฐานสินค้าเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

เครือข่ายนวัตกรรมยางพาราอันประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิเคราะห์ทดสอบและการกำหนด และพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงได้ร่วมกันจัดการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้ ด้วยหวังให้เกิดความตระหนักและสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สำคัญในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขัน


ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย : ฟันเฟืองสู่การแข่งขันที่ยั่งยืน
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)


การเสวนา “มุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย” ช่วงที่ 1


การเสวนา “มุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย” ช่วงที่ 2


สมอ. กับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยในอนาคต
คุณมะลิ รักเปี่ยม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (1/6)
คุณช่อมาลี กสิบาล
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (2/6)
ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ
มหาวิทยาลัยมหิดล


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (3/6)
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (4/6)
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (5/6)
คุณสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (6/6)
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,