เนื่องจาก ปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์ “ชีววัสดุ” เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ไบโอเทคจึงได้ก่อตั้ง ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ “TBRC” ขึ้นในปี 2555 โดยมุ่งเป้าที่จะสร้างกลไกการพัฒนาฐานทรัพยากรจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ โดยสนับสนุนการเพิ่มความสามารถการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอนาคต สวทช. มีโครงการที่จะจัดตั้ง “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ” หรือ National Biobank เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพไว้นอกสภาพธรรมชาติ เพื่อควบคุมคุณภาพ และบำรุงรักษาให้คงสภาพมีชีวิตได้ยาวนาน สำหรับเป็นแหล่งวัตถุดิบต้นทางที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ครบถ้วน เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและในระดับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่า National Biobank นี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,