นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ และสถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ศึกษาวิจัยการเพาะเห็ดป่ากินได้กับไม้วงศ์ยาง โดยได้เลือกเห็ดระโงกมาใช้ในการศึกษา พบว่าการออกดอกของเห็ดระโงกนั้น มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นฤดูเป็นอย่างมาก

การส่งเสริมอาชีพโดยส่งเสริมการปลูกกล้าไม้วงศ์ยาง ที่ติดเชื้อเห็ดระโงก ทำให้ชาวบ้านหันมามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า และฟื้นฟูป่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งด้านอาหารและสร้างรายได้ ซึ่งสอดรับกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเรื่องทำกินในพื้นที่ป่าไม้ของราษฎร ในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

 

Tags: , , , , , , , ,