โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูก และหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก โดยศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นโลหะ และหมุดยึดดามกระดูกของสัตว์ ที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 7 กิโลกรัม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2560

ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ บริษัทสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ ในชื่อ brand “aeris” โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เช่นเดียวกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , ,