โรคลำไส้อักเสบในสุนัข เกิดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ Canine Parvovirus, Canine Coronavirus และ Rotavirus (เคไนน์พาร์โวไวรัส, เคไนน์โคโรน่าไวรัส และ เคไนน์โรต้าไวรัส) แต่เชื้อไวรัสที่ก่อโรครุนแรง และมีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตสูง คือ เชื้อเคไนน์พาร์โวไวรัสที่ผ่านมาการตรวจโรคลำไส้อักเสบของสุนัข นิยมใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปตรวจหาแอนติเจนจากอุจจาระ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง

นักวิจัยนาโนเทค ร่วมกับ บริษัทเว็ท แพลนเน็ท จำกัด พัฒนา “ชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อพาร์โวไวรั สและเชื้อโคโรน่าไวรัสในชุดตรวจเดียวกัน” เป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาอ่านสัญญาณประมาณ 15 นาที มีความไวในการตรวจจับและมีความจำเพาะสูง ให้ผลการตรวจถูกต้องสอดคล้องกับเทคนิค PCR ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลำไส้อักเสบในสุนัข ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยให้สุนัขได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,