สวทช. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วิทย์แปงบ้าน อีสานแปงเมือง” ให้แก่บุคคลที่นำความรู้ทางด้าน วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ใน 2 สาขา ได้แก่

– สาขาพัฒนาสังคม คือ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง เกษตรกรผู้ที่ยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความรู้ด้าน วทน. ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และกระจายความรู้สู่สังคมเกษตร เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ คือ นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผู้ที่นำเอา วทน. มาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ ITAP อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนได้ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมและประยุกต์ใช้งานเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,