นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกด์ ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกระบวนการผลิต ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น ที่ต้องใช้ความร้อน 400-1000 องศาเซลเซียส ในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบได้อีกด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอร์ และพอรอฟสไกด์ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพสูงสูดอยู่ที่ 7.5% และ 14% ตามลำดับ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นผิวโค้งงอ และมีน้ำหนักเบาได้ ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้น

 

Tags: , , , , , , ,