นักวิจัย สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย โดยได้พัฒนา “กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไม้โดยใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถหมักแบบ 2 ขั้นตอนได้ในถังเดียว ภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักจากปกติ 1 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือน และได้น้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานกำหนด

และด้วยความร่วมมือกับ บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด จ.ตราด จึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์” ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , ,