บริษัทเนเชอรัล ณิช จำกัด ร่วมกับ ITAP สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนานวัตกรรมกี่ทอยกดอก 2 ขาเหยียบเพื่อให้สามารถพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ได้ตามต้องการ โดยเฉพาะลวดลายรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และนำไปถ่ายทอดให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือในภูมิภาคอีสานและภาคต่างๆ ของประเทศ

นวัตกรรมกี่ทอมือยกดอกระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และกี่ทอมือยกดอกระบบ 20 ตะกอ 2 ขา ที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นคือ ทอผ้ายกดอกได้รวดเร็วกว่า และควบคุมคุณภาพการทอได้อย่างสม่ำเสมอกว่ากี่ทอผ้ายกดอกแบบเดิม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เป็นอีกนวัตกรรมทางเลือกที่ช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของไทย และยังได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , ,