นักวิจัย สวทช. คิดค้นกระบวนการนำหมึกพิมพ์ ที่เหลือในระบบการพิมพ์แบบเลเซอร์ กลับมาใช้งานต่อ โดยใช้โครงสร้างสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตร มาควบคุมประสิทธิภาพการสร้างประจุบนพื้นผิวหมึกพิมพ์ ทำให้หมึกพิมพ์ที่ได้มีประจุที่สม่ำเสมอ สามารถควบคุมประสิทธิภาพด้านการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี และมีความเสถียรในการเก็บรักษา

งานวิจัยชิ้นนี้ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการเปลี่ยนขยะที่สร้างปัญหามลพิษ ให้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ปัจจุบันหมึกพิมพ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC19752:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลับหมึกพิมพ์ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต และวางจำหน่ายแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,