สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนา “ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า” หรือ ทีพีแมป มาใช้ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งตอบคำถาม 3 ข้อ คือ คนจนอยู่ที่ไหน? คนจนมีปัญหาอะไร? จะพ้นความยากจนได้อย่างไร? ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และออกแบบนโยบายการแก้ปัญหา ได้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหา

TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ สามารถระบุความยากจน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ และรายได้ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง มายืนยันซึ่งกันและกัน ปัจจุบันใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง

หรืออีกนัยหนึ่ง “คนจนเป้าหมาย” ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ. ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าถึง TPMAP ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.tpmap.in.th

 

Tags: , , , , , , , , ,