สวทช. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2562” ให้แก่บุคคลผู้นำ วทน. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นางทองเพียง ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ แปรรูปผลไม้เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำและล้นตลาด พร้อมทั้งบุกเบิกด้านการตลาดสร้างแบรนด์ “บ้านแคว” ส่งขายทั่วประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรีชา ศิริ วีรบุรุษรักษาป่า ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้บริหารจัดการชุมชน และทรัพยากรในชุมชนอย่าง“ยั่งยืน”และ“สมดุล” ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพลังความสามัคคี และสำนึกรับผิดชอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,