การสัมมนา “การจัดการความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหูหนู เห็ดฝาง เห็ดสกุลนางรมนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบริษัทเอกชนรายย่อย ให้เกิดการพัฒนาตลอด Value Chain

ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้ให้เกษตรกรได้เข้าถึงความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดได้ และเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงเห็ด การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ด การขึ้นทะเบียนพันธุ์เห็ด ชีววิทยาพื้นฐานของเส้นใยเห็ด เพื่อการพัฒนาหัวเชื้อเห็ดคุณภาพสูง ร่วมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ระหว่างการใช้เครื่องจักรกับการใช้แรงงานคนในการเพาะเห็ดความเป็นมาและประวัติการเพาะเห็ดในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพเพาะเห็ดของเกษตรกร
โดย คุณบุญโชค ไทยทัตกุล
ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก


วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางโดยเกษตรกร
โดย คุณสมจิตร จันทร์แตน
ฟาร์มบัวทอง บัวขาว จังหวัดนนทบุรี


การใช้ลักษณะสัณฐานและชีวโมเลกุลในการระบุชนิดเห็ดตีนแรด
โดย ดร.ธนภักษ์ อินยอด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.): หลักปฏิบัติการผลิตหัวเชื้อเห็ด
โดย คุณประทีป อารยะกิตติพงศ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


การขึ้นทะเบียนพันธุ์เห็ด
โดย คุณป่าน ปานขาว
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการเพาะเห็ด
โดย คุณชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,