Workshop “การทำผ้ามัดย้อม ด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติ” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ INC2-D Business Center ห้องโถง D อาคาร INC2, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

องค์ความรู้ด้านการปลูกคราม ก่อหม้อคราม ทำสีคราม ทำสีสกรีนจากคราม สีผง สีต่างๆ น่าจะถูกถ่ายโอนความเชี่ยวชาญนี้สู่คนหนุ่มสาว เพื่อการรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม แนวทางการทำงานทิศทางการออกแบบ การรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาและที่สำคัญที่สุด เยาวชนในปัจจุบัน จะขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานที่มีทิศทางใหม่ขึ้นมาได้ด้วยตัวของพวกเขา นวัตกรรมมากมายอาจจะผุดขึ้นมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวของคนอีกรุ่น

ความคาดหวังว่า คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ หรือ เยาวชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีใจใฝ่ในการรักษ์ การที่จะเป็นผู้ให้ เป็นครู เป็นปราชญ์รุ่นเยาว์ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนกลไกของงานสิ่งทอ งานออกแบบ งานวิจัย งานวิเคราะห์ งานทดลองที่เกิดจากผลิตผลมากมายในพื้นที่สู่ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ สู่การเป็นผลงานที่จะเชื่อมไปสู่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นงานอนุรักษ์ที่จะสามารถครอบคลุมไปสู่ การจัดตั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ คนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์วิถีได้



การเตรียมวัตถุดิบ – เตรียมสีธรรมชาติ
โดย นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม จ.อุดรธานี


การออกแบบลวดลายมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ
โดย นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม จ.อุดรธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,