การสัมมนา “นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ” วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พบกับงานวิจัย ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต อาทิ การพัฒนายาต้านการติดเชื้อเอชไอวี-1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาในเชื้อวัณโรค กลไกการพัฒนายาต้านไวรัสชนิดใหม่ อุปกรณ์อุดรูรั่วที่ผนังหัวใจ การปลดปล่อยสารสกัดสมุนไพร กับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูก สมองและการล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น

พันธกิจด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สวทช. มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง ต่อจำนวนประชากรของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท เอก) และระดับหลังปริญญาเอกผ่านโครงการต่างๆ

เพื่อฝึกทักษะวิจัยแบบมืออาชีพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จนสามารถใช้ทักษะวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่วิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัย จากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นเยาว์ และเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนทุนของ สวทช. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ และเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายวิจัย และช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปการพัฒนายาต้านการติดเชื้อเอชไอวี-1
โดย ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์


การพัฒนาวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์ร่วมกับการทดสอบทางชีวเคมี สำหรับการเสาะหาตัวยาต้านการติดเชื้อเอชไอวี-1 โดยมีเป้าหมายยาที่เอนไซม์อินทิเกรส
โดย นายพัชรพงศ์ ทังสุนันท์


การพัฒนาวิธีการเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาในเชื้อวัณโรคด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ สำหรับการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง
โดย นางสาววิชชุดา ภัทรกุลชัย


Application of Quantitative Structure Activity-Property Relationship on Biological Molecules and Materials
โดย รศ.ดร.พรพิมล ไมตรัตน์


Developing novel anti-flaviviral drugs- screening and mechanism
โดย นางสาววิภาพร ขนอม


การสร้างและประเมินสมบัติทางกลของอุปกรณ์อุดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องบน ที่ผลิตจากโลหะผสมจำรูป
โดย นายเทพพิทักษ์ เรืองมนตรี


การกักเก็บสารสกัดสมุนไพรเพชรสังฆาตในพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสำหรับใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
โดย นางสาวนารีรัตน์ ทรงธรรม


ผลการฝึกความยืดหยุ่นการเรียนรู้ของสมองขั้นสูงเกี่ยวกับการล้มในผู้สูงอายุ
โดย นายวราวุธ ช่วงชัย


Purification and Detection of the Recombinant YIR1 and Proteins of Plasmodium Yoelii Antigen
โดย นางสาวสิริกานต์ วิริยะสิริเวช

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,