การสัมมนา “จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางอนาคต (Genomics Thailand: Present & Future)” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีการหารหัสพันธุกรรม ทำให้นักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมมนุษย์ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อประกอบการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเรียกแนวทางการรักษานี้ว่า การแพทย์แบบแม่นยำ หรือ Precision Medicine ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับการรักษา และเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของประเทศ

สำหรับประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษา และนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการรักษา และการวิจัยต่อยอดทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการ “Genomics Thailand” ซึ่งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563–2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำ ในประเทศไทย รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเน้นการนำเสนอสถานภาพการดำเนินงาน ของเครือข่ายในการดำเนินโครงการ Genomics Thailand การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปฏิบัติการ และความก้าวหน้าของจีโนมิกส์ประเทศไทย (Thailand’s National Action Plan on “Genomics Thailand”)
โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เทคโนโลยีจีโนมิกส์กับการบริการในระบบสุขภาพประเทศไทย (Precision Medicine in Thai Public Health)
โดย นพ.สุรัคเมธ ศิริมหามงคล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


โครงสร้างพื้นฐานทางจีโนมอินฟอร์เมติกของประเทศ และฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย
(Thailand National Infrastructure in Genome Informatics / Gene Bank)
โดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


วิวัฒนาการและแนวโน้มของเทคโนโลยีจีโนมิกส์ (Evolution Trends of Genomics technology)
โดย นายเฉลิมพล ศรีจอมทอง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


โอกาสทางธุรกิจด้านจีโนมิกส์ในประเทศไทย (Genetics and Genomics Startup in Thailand)
โดย นพ.วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด


จริยธรรม กฎหมาย และประเด็นทางสังคม ต่อเรื่องจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,