การสัมมนา “อุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกล เพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ (Advancing Thai Food Industry for Quality Aging Society)” วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ดร.กฤษดา ประภากร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


สังคมสูงอายุในประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต
โดย พญ.นาฏ ฟองสมุทร
สภากาชาดไทย


ปัญหาการเคี้ยวและการกลืน และพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุไทย
โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล


นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัย
โดย ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานวิจัยการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาการบดเคี้ยว
โดย ดร.นิสภา ศีตะปันย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


มาตรฐานอาหารสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยว-การกลืน
โดย อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทิศทางการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการใช้เกณฑ์ IDDSI
โดย คุณจิตรา เศรษฐอุดม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,