สวทช. ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คิดค้นนวัตกรรมสูตรอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์ (Total Mixed Ration) โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ เป็นวัตถุดิบหลัก ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร และการจัดการฟาร์มให้เกษตรกร อาหารทีเอ็มอาร์เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้น มาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้งสองชนิด จากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค

จากการทดสอบใช้อาหารทีเอ็มอาร์ พบว่า ช่วยควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะโคให้คงที่ ได้ดีกว่าการให้อาหารหยาบและอาหารข้นแยกกัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของโค และที่สำคัญต้นทุนอาหารทีเอ็มอาร์นี้ไม่เกิน 5 บาทต่อกิโลกรัม เป้าหมายต่อไปคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงโค และโคยังได้รับสารอาหารครบถ้วนอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , ,