นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตและพฤติกรรมของชะนีมือขาว ในบริเวณ แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่ปี 2539 โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เชิงสังคมของชะนี ความหลากหลายของพรรณไม้ และความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์

พบว่า พฤติกรรมการกินอาหารของชะนี จะกลืนผลไม้ไปพร้อมกันทั้งเมล็ด ตั้งแต่เมล็ดขนาดเล็กจนถึงเมล็ดปลานกลาง โดยเฉพาะ เงาะป่า ที่ชะนีชื่นชอบมาก เมื่อชะนีเดินทางไปตามจุดต่างๆ ในอาณาเขต จะพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปด้วย พร้อมทั้งขับถ่ายมูลออกมา กระจัดกระจายไปทั่วทั้งแปลง จึงทำให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้กระจายไปตามที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง ชะนีจึงเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชให้กับป่า เพื่อคงความหลากหลายและสร้างสมดุลของของป่าไว้ได้ดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,