นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนแบบแช่ เพื่อใช้ทดแทนการฉีด สำหรับการควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิล จากการออกแบบและสังเคราะห์วัคซีนเชื้อตาย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม ที่ก่อให้เกิดโรคในปลานิล ในรูปของอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือก

การให้วัคซีนปลาแบบแช่ ทำได้โดยแช่ปลาในวัคซีนเพียง 30 นาที ใช้ได้กับปลาทุกขนาดทุกวั ยและแช่ได้พร้อมกันครั้งละจำนวนมากตามต้องการ เพียงปรับปริมาณวัคซีนให้เหมาะสม ในการทดลอง พบว่าสามารถลดอัตราการตายของปลานิล ที่มีการจำลองการระบาดของเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตรารอด 80-90% ในกลุ่มที่รับวัคซีน ขณะที่อัตรารอดของกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ต่ำกว่า 50% ปัจจุบันมีการทดสอบในระดับภาคสนาม และได้ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,