สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีจำนวนมากในการผลิต ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคนทำงานและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้พยายามวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เช่น ENZease (เอนอีส) เอนไซม์ที่ใช้ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว

การพัฒนา ผงสีธรรมชาติในรูปแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผง ที่เหมาะสำหรับงานย้อมและพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยไขปริศนา “การย้อมครามสีธรรมชาติ” ที่เคยเชื่อว่าย้อมติดสีได้เพราะภูตผีวิญญาณด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฟื้นครามให้เป็นราชาแห่งสีย้อมให้กับผ้าไทยสืบไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,