การนำเสนอผลงาน บนเวทีกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2019: Investment Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯสารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด (V-HAPPY)
คุณจักรวาฬ ยศถาวรกุล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.


จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา (JibJib CUI)
ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.


นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth)
ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.


กล่องโฟมอเนกประสงค์ (Healthy Box)
คุณเดชาวัต วิถีเรืองรัศมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ (HSA Grill Machine)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงศ์ บริรักษ์ และ อาจารย์ ปนัดดา เจริญศักดิ์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา (Thai Colostomy Bag)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล (Traffy City Platform)
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.


เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม (Betaprime)
ดร.ไว ประทุมผาย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ (Hydrophobic (Sodium) Silicate Gel)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เครื่องทำลายเชี้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
(Pasteurizing-Hot Air Drying Combined Disinfecting Machine for Medical Equipment)
ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ช่วงประกาศผล Investment Pitching

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,