รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

สมาชิก กลุ่ม PSPK
1. นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์
2. นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม
3. นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี
4. นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม

 

Tags: , , , , , , , , ,