รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: นวัตกรรมการดีไซน์ที่คิดถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้สูงอายุ (Human-Centric Design for Well-Aging)

สมาชิก กลุ่ม Helix B
1. นางสาวรักษาพร หัดกล้า
2. นางสาวมัลลิกา ประทุม
3. นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง
4. นายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน
5. นางสาวอุษณีย์ คำสงค์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,