รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

เจ้าหน้าที่ทีมสำรวจ และ วิจัยของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้รับหมอบหมายงานให้ไปสำรวจพืชวิเศษ ที่หมู่บ้านป่าไม้งามในป่าแห่งหนึ่ง และได้พบกับ โจ และ จ้อย 2 พี่น้อง ที่จะพาเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพืชวิเศษของหมู่บ้าน

สมาชิก ประกอบด้วย
1. นาย อภิมุข สุริยะไกร
2. นางสาว กนกอร อินปา
3. นางสาว ทิพย์ไพลิน มัททะบัญฑิตย์
4. นาย อรรณพ ชัยศักดิ์ศรีสกุล
5. นางสาว โอบบุญ อินทรักษ์
6. นางสาว อาคีรา สาสูงเนิน
7. นาย ณัฐพงษ์ เรืองเวทมงคล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,