สวทช. ดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

เยาวชนที่ได้รับทุน จะได้รับโอกาสฝึกทักษะวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. ในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพให้เป็นบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เช่น การฝึกนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานวิจัย และผลงานวิชาการต่างๆ ของ สวทช. ด้วย

ผู้สนใจขอรับทุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช. อีเมล rpd@nstda.or.th

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,