สวทช. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุก ที่มีความแข็งแรง มีขนาดและวิธีการติดตั้ งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ การชนของรถยนต์ในลักษณะมุด หรือถูกดูดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุก

จากลักษณะรถบรรทุก ที่มีความหลากหลาย จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้า งและด้านท้ายของรถบรรทุก ให้สามารถสับเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ยึดกับแชสซี และชิ้นส่วนที่รับแรงปะทะ เพื่อให้ผู้ผลิตทั้งรายใหญ่ รายย่อย เลือกใช้แบบเชิงวิศวกรรมไปผลิต และติดตั้งกับรถบรรทุก ที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากช่วยลดความรุนแรง และความสูญเสียจากอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ ไม่น้อยกว่าหลายพันล้านบาทต่อปี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,