ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมิน จัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ หรือ TTRS ของ สวทช. ให้บริการประเมินความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล รองรับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเอสเคิร์ฟ และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยพิจารณาศักยภาพ 4 ด้าน คือ

1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) การบริหารจัดการ
3) ความสามารถด้านการทำตลาด
4) ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

บริการประเมิน TTRS ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประกอบธุรกิจ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,